آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 تا 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 70 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -45 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 روز مانده
محورها
محورهای کنفرانس
* احتمال، رگرسیون، بهینه سازی، کنترل کیفیت، و داده کاوی فازی. * قابلیت اعتماد، و استنباط آماری در محیط فازی. * آمار حیاتی، آمار اقتصادی- اجتماعی در محیط فازی. * وجوه آماری و احتمالی سیستمهای فازی. سایر موضوع های مرتبط با آمار و احتمال در محیط فازی