آخرین مهلت ثبت نام: 05 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 12 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -104 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -5 روز مانده
محورها
سایر موضوع های مرتبط با آمار و احتمال در محیط فازی
وجوه آماری و احتمالی سیستمهای فازی
آمار اقتصادی- اجتماعی در محیط فازی
آمار حیاتی در محیط فازی
استنباط آماری در محیط فازی
قابلیت اعتماد در محیط فازی
داده کاوی فازی
کنترل کیفیت فازی
بهینه سازی فازی
رگرسیون فازی
احتمال فازی