آخرین مهلت ثبت نام: 05 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 12 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -104 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -5 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: زهره عظیمی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: ریاضیات و کاربردها
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: مرکزی
  نام: سید باقر میر اشرفی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: آمار-داده کاوی
  دانشگاه: آلمان
  محل کار: دانشگاه مازندران
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است