آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 تا 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 70 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -45 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 روز مانده
همکاران
رئیس
    نام: سید باقر میر اشرفی
    مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
    رشته تحصیلی: آمار-داده کاوی
    دانشگاه: آلمان
    محل کار: دانشگاه مازندران
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است