آخرین مهلت ثبت نام: 05 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 12 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -104 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -5 روز مانده
کمیته علمی
دکتر حامد احمدزاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر اکبر اصغرزاده، دانشگاه مازندران
دکتر محمدرضا اکبرزاده، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر میرحسین پدرام، دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر عباس پرچمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر احمد پوردرویش، دانشگاه مازندران
دکتر رضا توکلی مقدم، دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا ربیعی، دانشگاه صنعتی شاهرود ( نماینده انجمن آمار ایران)
 دکتر رضا زارعی، دانشگاه گیلان
دکتر بهرام صادقپور، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیدمحمود طاهری، دانشگاه تهران
دکتر محسن عارفی، دانشگاه بیرجند
دکتر بهروز فتحی، دانشگاه گیلان (نماینده انجمن سیستمهای فازی)
دکتر ماشاءالله ماشین چی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضاعلی محمدپور، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر حمیدرضا ملکی، دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر سیدباقر میراشرفی، دانشگاه مازندران ( دبیر کمیته علمی)
 دکتر مهشید نامداری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی