آخرین مهلت ثبت نام: 05 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 12 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -104 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -5 روز مانده
کمیته اجرایی
دکتر یحیی طالبی رستمی، رئیس دانشگاه (دبیر سمینار)
دکتر محمدحسین فاطمی، معاون پژوهشی دانشگاه
دکتر الله بخش یزدانی، رئیس دانشکده (دبیر کمیته اجرایی)
دکتر سیدباقر میراشرفی (دبیر کمیته علمی)
دکتر سیدمحمدتقی میرمصطفایی
شهرام پورداد، مدیر امور اداری دانشکده
سید فاضل باقری
علی یوسفی سوته