آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 تا 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 70 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -45 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 روز مانده
تسسسسسسسست2
زطذ طرظط