آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستم های فازی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -55 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -171 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -77 روز مانده
کمیته علمی
دکتر اسفندیار اسلامی - دانشگاه شهید باهنر کرمان 
دکتر رجبعلی برزویی ـ دانشگاه شهید بهشتی
دکتر میرمحسن پدرام ـ دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر علی تقوی ـ دانشگاه مازندران
دکتر روجا حسین زاده ـ دانشگاه مازندران
دکتر محمدمهدی زاهدی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر بهرام صادقپور ـ دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر یحیی طالبی رستمی ـ دانشگاه مازندران
دکتر محمود طاهری ـ دانشگاه تهران
دکتر بهنام طلایی ـ دانشگاه نوشیروانی بابل
دکتر رضا عامری ـ دانشگاه تهران
دکتر سیامک فیروزیان ـ دانشگاه پیام نور مازندران
دکتر سیدباقر میراشرفی ـ دانشگاه مازندران
 دکتر سیدهادی ناصری ـ دانشگاه مازندران
دکتر احمد یوسفیان دارانی ـ دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اله بخش یزدانی ـ دانشگاه مازندران