آخرین مهلت ثبت نام: 27 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، انجمن فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 84 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -105 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 32 روز مانده

درباره کنفرانس

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

     
یازدهمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻤلی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ گردهمایی های ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" فرماندهی و کنترل؛ امنیت و توسعه پایدار ملی " و ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقاء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي، ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اي و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در تارخ 27 و 28 آذر 1397 در دانشگاه مازندران با تکیه بر اهداف زیر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.

ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی
شناسایی ضرورتها و موانع موجود و آینده در حوزه امنیت و توسعه پایدار ملی
افزایش مشارکت محققین دانشگاهی، پژوهشی کشور
تسهیل تبادل و تعامل صنایع، سازمان ها و محققین دانشگاهی

ارایه محصولات شرکتهای داخلی فعال در حوزه 

شناسایی و
توسعه راهکارهای بومی
مشارکت گسترده تر دستگاه های حاکمیتی کشور (دستگاه های سه قوه)

 
داﻧﺸﮕﺎه مازندران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ با اﻓﺘﺨﺎر از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، فنآوران و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻋﻮت می نماید ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي داﻧﺸﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و شرکت در کنفرانس ضمن مشارکت در گسترش این مفاهیم در سطوح مدیریتی و جامعه کشور عزیزمان ایران، بر غنای هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮ این ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻔﺰاﻳند.

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر