آخرین مهلت ثبت نام: 30 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه بیرجند، ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری مازندران، بانک ملی، دانشگاه امام جامع امام حسین، دانشگاه شهید ستاری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -214 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -403 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -238 روز مانده

درباره کنفرانس

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

     
 
 به اطلاع کلیه علاقمندان می‌رساند که بنا به درخواست انجمن علمی کنترل و فرماندهی برگزاری یازدهمین کنفرانس کنترل و فرماندهی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
 
یازدهمین کنفراﻧﺲ ملی
 
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ گردهمایی های ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" فرماندهی و کنترل؛ امنیت و توسعه پایدار ملی " و ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقاء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي، ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اي و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در تارخ 27 و 28 آذر 1397 در دانشگاه مازندران با تکیه بر اهداف زیر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.
ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی شناسایی ضرورتها و موانع موجود و آینده در حوزه امنیت و توسعه پایدار ملی افزایش مشارکت محققین دانشگاهی، پژوهشی کشور تسهیل تبادل و تعامل صنایع، سازمان ها و محققین دانشگاهی  ارایه محصولات شرکتهای داخلی فعال در حوزه   شناسایی و توسعه راهکارهای بومی  مشارکت گسترده تر دستگاه های حاکمیتی کشور (دستگاه های سه قوه) داﻧﺸﮕﺎه مازندران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ با اﻓﺘﺨﺎر از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، فنآوران و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻋﻮت می نماید ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي داﻧﺸﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و شرکت در کنفرانس ضمن مشارکت در گسترش این مفاهیم در سطوح مدیریتی و جامعه کشور عزیزمان ایران، بر غنای هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮ این ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻔﺰاﻳند.

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر