آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی جهان اسلام
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 218 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -14 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: 87 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: حسن هاشمی زرج آباد
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: باستان شناسی
  دانشگاه: تربیت مدرس
  محل کار: دانشگاه مازندارن
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
  نام: مرتضی عطایی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: باستان شناسی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران