آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 285 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 49 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 134 روز مانده
کمیته علمی

 

کمیته علمی کنفرانس

دبیران علمی:

دکتر حسن هاشمی زرج­ آباد (دانشیار باستان­ شناسی دانشگاه مازندارن)

دکتر محمد قمری فتیده (استادیار باستان­ شناسی دانشگاه مازندارن)     

 

 

اعضای کمیته علمی باستان­ شناسی

 - استاد رسول بشاش

استاد پیشکسوت باستان شناسی، سازمان میراث­ فرهنگی کشور

- استاد مهدی رهبر

استاد پیشکسوت باستان شناسی، سازمان میراث­ فرهنگی کشور

- دکتر محمد ابراهیم زارعی 

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

- دکتر سیدمنصور سیدسجادی

استاد پیشکسوت باستان شناسی، سرپرست کاوش­های باستان­شناسی شهر سوخته سیستان

- دکتر رحمت عباس نژاد 

دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

- دکتر حسن فاضلی نشلی

استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

- دکتر هایده لاله  

استادیار باستان شناسی دانشگاه تهران

- استاد رجبعلی لباف خانیکی  

استاد پیشکسوت باستان شناسی

- دکتر یعقوب محمدی فر   

استاد باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

- دکتر حکمت الله ملاصالحی

استادیار باستان شناسی دانشگاه تهران

- دکتر صادق ملک شهمیرزادی

استاد پیشکسوت باستان شناسی

- دکتر سیدرسول موسوی حاجی  

استاد باستان شناسی دانشگاه مازندران

- دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر 

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر رضا مهرآفرین      

دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

- دکتر کمال الدین نیکنامی    

استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

- دکتر علیرضا هژبری نوبری     

استاد باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر حامد وحدتی­ نسب             

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا رضالو          

دانشیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

- دکتر عباس مترجم 

دانشیار باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

- دکتر کاظم ملازاده   

دانشیار باستان­ شناسی دانشگاه بوعلی سینا

- دکتر عابد تقوی          

استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

- دکتر محمد مرتضایی   

دانشیار پژوهشکده باستان­شناسی کشور

- دکتر روح ­الله شیرازی         

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

- دکتر رقیه رحیمی سرخنی     

استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

- دکتر مرتضی عطایی     

استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

 

 اعضای کمیته علمی هنر

 

- دکتر محمود طاووسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر احمد تندی       

استادیار دانشگاه هنر تهران

- دکتر الیاس صفاران   

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

- دکتر پریسا شاد قزوینی     

دانشیار دانشگاه الزهرا

- دکتر سعید خودداری نایینی    

استادیار دانشگاه هنر تهران

- دکتر سیدعبدالمجید شریف‌زاده   

مدیر پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور

- دکتر علیرضا شیخی     

استادیار دانشگاه هنر تهران

- دکتر غلامعلی حاتم    

استاد بازنشسته دانشگاه هنر تهران

- دکتر فتانه محمودی  

دانشیار دانشگاه مازندران

- دکتر محمد خزایی          

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر مصطفی رستمی    

استادیار دانشگاه مازندران

- دکتر مهناز شایسته فر    

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر یعقوب آژند          

استاد دانشگاه تهران

- دکتر حجت­ اله عبدی اردکانی  

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

- دکتر سید هاشم حسینی        

دانشیار دانشگاه نیشابور

- مهدی محمدزاده      

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

- دکتر فرهاد خسروی بیژائم     

دانشگاه هنر اصفهان

- دکتر علی زارعی  

استادیار دانشگاه بیرجند

- دکتر حسین کوهستانی     

استادیار دانشگاه بیرجند