آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 218 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -14 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 87 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
52
روز مانده
مهلت پیش داوری چکیده
57
روز مانده
مهلت داوری چکیده
57
روز مانده
ارائه متن کامل
87
روز مانده
مهلت پیش داوری متن کامل
97
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
97
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
218
روز مانده