آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 285 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 49 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 134 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
48
روز مانده
مهلت پیش داوری چکیده
53
روز مانده
مهلت داوری چکیده
79
روز مانده
ارائه متن کامل
134
روز مانده
مهلت پیش داوری متن کامل
144
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
164
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
285
روز مانده