آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 285 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 49 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 134 روز مانده