آخرین مهلت ثبت نام: 18 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -150 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -324 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -241 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: محمد حسین فاطمی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: شیمی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشکده شیمی
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
  نام: فاطمه موسوی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: شیمی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشکده شیمی
  نام: الهام غلامی رستمی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: