آخرین مهلت ثبت نام: 18 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -150 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -324 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -241 روز مانده
کمیته علمی

دکتر محمد حسین فاطمی
دبیر کمیته علمی
استاد دانشگاه مازندران
ایمیل:mhfatemi@umz.ac.ir 
 
 
دکتر جهانبخش قاسمی
عضو كميته علمی 
استاد دانشگاه تهران 
ايميل: jahan.ghasemi@gmail.com
 
 
 
 
 دکتر حميد عبداللهی
عضو كميته علمی
استاد دانشگاه تحصيلات تكميلی زنجان 
ايميل: abd@iasbs.ac.ir

 
 
دکتر محسن كمپانی زارع
عضو كميته علمی
استاد دانشگاه تحصيلات تكميلی زنجان 
ايميل: kompanym@iasbs.ac.ir
  
دکتر بهرام همتی ن‍ژاد
عضو كميته علمی
استاد دانشگاه شيراز
ايميل: hemmatb@sums.ac.ir
 
 
 
دکتر مرتضی بهرام
عضو كميته علمی
دانشيار دانشگاه اروميه
ايميل: m.bahram@urmia.ac.ir


دکتر عبدالحسین ناصری
عضو كميته علمی
 دانشیار دانشگاه تبریز
ایمیل: : a_naseri@tabrizu.ac.ir
  دکتر مهدی موسوی
عضو كميته علمی
دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
ايميل: mmousavi@uk.ac.ir
 
 
 
دکتر سجاد قرقانی
عضو كميته علمی
 استاديار دانشگاه تهران
 ايميل: s.gharaghani@ut.ac.ir

 
 
دکتر هادی پرستار
عضو كميته علمی
استاديار دانشگاه صنعتي شريف
ايميل: h.parastar@sharif.edu