آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 40 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -201 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -20 روز مانده
کمیته علمی

اعضای کمیته علمی همایش

1ـ دکتر حیدر جانعلی زاده                           دانشیار     

2ـ دکتر محمود شارع پور                            استاد                         

 3ـ دکتر محمد اسماعیل ریاحی                     دانشیار                         

4ـ دکتر احمد رضایی                                  دانشیار             

5ـ  دکتر اکبر علیوردی نیا                            استاد

6ـ دکترسید قاسم حسنی                                استادیار

7ـ دکتر نادر رازقی                                     دانشیار

8ـ دکتر رحمت الله معمار                             استادیار                      

9ـ دکتر قربانعلی ابراهیمی                             استادیار                  

10ـ دکتر یعقوب فروتن                                 دانشیار               

11ـ دکتر علی اصغر فیرزوجاییان                   استادیار                 

12- دکتر صادق صالحی                                دانشیار

13- دکتر امامعلی شعبانی                        دانشیار

14- دکتر علیرضا حسن زاده                          استادیار و رییس پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

15- دکتر جبار رحمانی                                  استادیار و معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

16- دکتر مهرداد عربستانی                            استادیار و رییس انجمن انسان شناسی ایران

17- دکتر مهدی حسن زاده                             استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

 دبیران علمی حوزه های مختلف همایش

1- دکتر محمود شارع پور - حوزه زیست بوم

2-  دکتر مهدی رمضان زاده - حوزه گردشگری

3-  دکتر وحید حیدرنتاج - حوزه هنر و معماری

4-  دکتر مسعود روحانی - حوزه زبان و ادبیّات

5- دکتر رضا شجری - حوزه تاریخ

6- دکتر سیدقاسم حسنی - حوزه نگرش ها، رفتار ها و مسایل فرهنگی اجتماعی