آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -52 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -293 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -112 روز مانده
کمیته علمی

اعضای کمیته علمی همایش

1ـ دکتر حیدر جانعلی زاده                           دانشیار     

2ـ دکتر محمود شارع پور                            استاد                         

 3ـ دکتر محمد اسماعیل ریاحی                     دانشیار                         

4ـ دکتر احمد رضایی                                  دانشیار             

5ـ  دکتر اکبر علیوردی نیا                            استاد

6ـ دکترسید قاسم حسنی                                استادیار

7ـ دکتر نادر رازقی                                     دانشیار

8ـ دکتر رحمت الله معمار                             استادیار                      

9ـ دکتر قربانعلی ابراهیمی                             استادیار                  

10ـ دکتر یعقوب فروتن                                 دانشیار               

11ـ دکتر علی اصغر فیرزوجاییان                   استادیار                 

12- دکتر صادق صالحی                                دانشیار

13- دکتر امامعلی شعبانی                        دانشیار

14- دکتر علیرضا حسن زاده                          استادیار و رییس پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

15- دکتر جبار رحمانی                                  استادیار و معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

16- دکتر مهرداد عربستانی                            استادیار و رییس انجمن انسان شناسی ایران

17- دکتر مهدی حسن زاده                             استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

 دبیران علمی حوزه های مختلف همایش

1- دکتر محمود شارع پور - حوزه زیست بوم

2-  دکتر مهدی رمضان زاده - حوزه گردشگری

3-  دکتر وحید حیدرنتاج - حوزه هنر و معماری

4-  دکتر مسعود روحانی - حوزه زبان و ادبیّات

5- دکتر رضا شجری - حوزه تاریخ

6- دکتر سیدقاسم حسنی - حوزه نگرش ها، رفتار ها و مسایل فرهنگی اجتماعی