آخرین مهلت ثبت نام: 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 42 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -144 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 7 روز مانده
کمیته اجرایی
1- دکتر مهدی خبازی کناری - دبیر کمیته اجرایی
2- حمید اکبری - عضو کمیته اجرایی
3- نبی الله واحدی - مسوول دبیرخانه همایش و عضو کمیته اجرایی   35302611 - 011