آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -52 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -293 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -112 روز مانده
کمیته اجرایی
1- دکتر مهدی خبازی کناری - دبیر کمیته اجرایی
2- حمید اکبری - عضو کمیته اجرایی
3- نبی الله واحدی - مسوول دبیرخانه همایش و عضو کمیته اجرایی   35302611 - 011