آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -52 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -293 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -112 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-112
روز مانده
مهلت پیش داوری متن کامل
-107
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-107
روز مانده
درخواست حضور
-92
روز مانده
تاریخ برگزاری
-52
روز مانده