آخرین مهلت ثبت نام: 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 42 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -144 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 7 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
7
روز مانده
مهلت پیش داوری متن کامل
12
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
12
روز مانده
درخواست حضور
37
روز مانده
تاریخ برگزاری
42
روز مانده