آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 40 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -201 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -20 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-20
روز مانده
مهلت پیش داوری متن کامل
-15
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-15
روز مانده
درخواست حضور
0
روز مانده
تاریخ برگزاری
40
روز مانده