آخرین مهلت ثبت نام: 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 42 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -144 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 7 روز مانده
نحوه ارسال مقاله
لطفا اصل مقاله همراه با نشانی کامل نویسنده، یا نویسندگان، و نویسنده مسوول و با تصویر فیش واریزی
به نشانی رایانامه همایشnccle@umz.ac.ir
ارسال شود.