آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -52 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -293 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -112 روز مانده
نحوه ارسال مقاله
لطفا اصل مقاله همراه با نشانی کامل نویسنده، یا نویسندگان، و نویسنده مسوول و با تصویر فیش واریزی
به نشانی رایانامه همایشnccle@umz.ac.ir
ارسال شود.