آخرین مهلت ثبت نام: 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 42 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -144 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 7 روز مانده
هزینه شرکت
 هزینه شرکت در همایش برای هر مقاله مبلغ پنجاه هزارتومان تعیین گردید

  شماره حساب شبا و شناسه پرداخت:

شماره حساب شباي ۶۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۹۰۳۰۲۲۹۶۸ نزد بانک مرکزي

- شناسه پرداخت - ۳۰۵۰۷۳۹۵۳۱۱۹۵۰۰۰۰۱۴۰۰۲۶۴۸۸۸۲۰۳

 ردیف درآمدي- ۱۴۰۱۰۷ پژوهشی تحقیقاتی