آخرین مهلت ثبت نام: 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 42 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -144 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 7 روز مانده
نحوه ارسال مقاله
 مقاله کامل، همراه با نشانی و شماره تلفن نویسنده، یا نویسندگان، و نویسنده مسوول و تصویر فیش واریزی (مبلغ پنجاه هزار تومان برای هر مقاله)به نشانی رایانامه همایش  nccle@umz.ac.ir  ارسال شود.
 
شماره تماس دبیرخانه: 35302611 - 011