آخرین مهلت ثبت نام: 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 86 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -100 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 51 روز مانده

درباره کنفرانس

همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران