آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
نحوه نگارش مقاله

aer barname darsi copy copy


 

برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت ها و چالش ها

عنوان مقاله: در یک عبارت؛ مختصر، جامع ، مانع و توصیف کننده محتوای مقاله

حداکثر در 16 کلمه

نام و نام خانوادگی نویسنده اول

عنوان علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه نویسنده اول

آدرس الکترونیکی نویسنده اول

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

عنوان علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه نویسنده دوم

آدرس الکترونیکی نویسنده دوم

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم

عنوان علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه نویسنده سوم

آدرس الکترونیکی نویسنده سوم

(به تعداد نویسندگان ردیف باز شود/ نویسنده مسؤول مشخص شود)

 

چکیده

 شامل موضوع، روش و یافته ها ، 150 تا 200 واژه

واژگان کلیدی:بین 3 تا 6 کلید واژه که با کاما(،) از یکدیگر جدا شده اند.

چکیده تفصیلی بدون احتساب منابع می بایست بین 2000 تا 2500 کلمه تنظیم شود.

مقدمه

در سرتاسر متن: بند اول بدون تو رفتگی و بند دوم و پس از آن با تورفتگی تنظیم شود.

مقدمه شامل اهمیت و ضرورت، مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بیأن مساله می باشد.

مقاله در نرم افزار Word 2007 با سایز کاغذ A 4، قلم  B-Nazanin 12 برای متن فارسی، قلم Times New Roman 10 برای متن انگلیسی، فاصله  حاشیه سمت راست 3 سانتی متر و حاشیه چپ، پایین و بالا 5/2 سانتی متر و فاصله خطوط single تنظیم گردد.

عناوین مقاله مانند فرمت حاضر  با قلم B-Nazanin 14  به صورت Bold تایپ شود.

روش شناسی پژوهش

در این قسمت، روش پژوهش، جامعه، نمونه ، ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی آن ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شود.

یافته ها

تصاویر و جداول: برای درج تصاویر در مقاله ابتدا باید اندازه و وضوح آنها را تنظیم و سپس از طریق منوی

 insert - > picture - > from file در فایل مقاله وارد گردد.

در صورت استفاده از اشکال و جداول، الزاماً باید در متن، پیش از نمایش آنها، ارجاع داده شده باشند. ارجاع در متن به صورت اشاره به شکل با شماره خواهد بود )شکل شماره 2(. شماره گذاری اشکال در کل طول مقاله به صورت پیوسته بوده و برای هر بخش به شکل جداگانه شماره گذاری صورت نگیرد.

جدول ها: هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه به صورت وسط­چين در بالاي جدول با قلم B-Nazanin پررنگ و اندازة 11 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (B-Nazanin  پررنگ و اندازة 11 تايپ) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Times New Roman 10 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكرواحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. يك نمونه جدول مطابق دستورالعمل در زير آمده است: (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.) جدول‌ها نبايد نتايج ارائه شده در جاهاي ديگر نوشتار ( به عنوان مثال در شكل ها) را تكرار كنند.

جدول 1- نمونه يك جدول

کلمات با سایز 11

اعداد به فارسی

 

 

 

 

 

 

 

شكل ها و نمودارها: هر شکل یا نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم B-Nazanin پررنگ و اندازة 11 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. ذكر واحد كميت‌ها در هر شکل و نموداری الزامي است. در تهية شكل‌ها و نمودارها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل یا نمودار را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند

بحث و نتیجه گیری

شامل مقایسه یافته­ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج بدست آمده و تبیین نتایج

منابع

معرفی (فقط) تمامی منابع استناد شده (منابع بر اساس فرمت APA )در متن به ترتيب الفبايي، با ذكر نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان منبع (به صورت بولد)، نام مترجم منبع (در صورتي كه به ترجمه فارسي آن استناد مي‌شود) محل انتشار، نام ناشر. منابع فارسی با قلم  12B-Nazanin و منابع انگلیسی با قلم Times New Roman10 تنظيم شود.

در ذکر منابع به علامت های نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و ... توجه شود. فهرست بر اساس فرمت Hanging چیده شود.

منابع فارسی

کتاب

سبحاني نژاد، مهدي(1390). جامعه شناسي آموزش و پرورش. تهران: يسطرون.

مقاله

جمالی تازه کند، محمد؛ طالب زاده نوبریان، محسن و ابوالقاسمی، محمود(1392). تحلیل جایگاه مؤلفه های تربیت شهروندی در محتوای برنامۀ درسی علوم اجتماعی دورۀ متوسطه، پژوهش در برنامه ریزی درسی. 10(2): 19-1.

 

منابع انگلیسی

Maamari, S. A. (2013). The education of future citizents. Kuwait: Carnegie.

Chandra, C., & Kumar, S. (2000). Supply chain management in theory and practice: a passing fad or a fundamental change?. Industrial Management & Data Systems, 100(3), 100-114.