آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -281 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -349 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -305 روز مانده
شورای سیاستگذاری
 • دکتر سید خلاق میر نیا رییس دانشگاه مازندران و  رییس شورای سیاستگذاری  رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي
 • دکتر محمدحسين فاطمي معاون پژوهش و فنّاوري دانشگاه و دبير شوراي سياستگذاري رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي
 • دکتر ابراهيم صالحي عمران معاون توسعه و پشتيباني و دببر کميته جرايي و عضو شوراي سياستگذاري رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي  
 • دکتر علي اکبر جعفري دبير کميته علمي و عضو شوراي سياستگذاري و کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر سعيد راسخي مدير  پژوهشي و عضو شوراي سياستگذاري و کميته علمي و اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر همت اله رورده مدير حراست و عضو شوراي سياستگذاري و کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر حيدر جانعلي زاده چوب بستي معاون فرهنگي و اجتماعي و عضو شوراي سياستگذاري رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر محمود عزيزي مدير دفتر همکاري هاي بين الملل و عضو شوراي سياستگذاري و کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر سعيد يگانگي مدير فناوري اطلاعات و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • آقای کريم رضائي فيروزجاه مدير امور مالي و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • آقای حسين يحيي زاده مدير روابط عمومي و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر جواد هادي تبار مدير امور اداري و پشتيباني و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر امامعلي شعباني مدير برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي