آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -281 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -349 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -305 روز مانده
کمیته علمی

دکتر علی اکبر جعفری، (دبیر علمی همایش)، دانشگاه مازندران

دکتر محمد علی ربانی،  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دکتر عبدالرحیم حسن نژاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دکتر محمد حسین مظفری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دکتر سعید راسخی، دانشگاه مازندران

دکتر رضا سیمبر، دانشگاه گیلان

دکتر الهه کولایی، دانشگاه تهران

دکتر محمود شارع پور، دانشگاه مازندران

دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دانشگاه مازندران

دکتر داوود آقایی، دانشگاه تهران

دکتر بهرام نوازنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر علی کریمی، دانشگاه مازندران

دکتر صدیقه لطفی، دانشگاه مازندران 

دکتر داوود فیض، دانشگاه سمنان

دکتر صادق صالحی، دانشگاه مازندران

دکتر مسعود روحانی، دانشگاه مازندران

دکتر مصطفی رستمی، دانشگاه مازندران

دکتر غلامرضا خوشفر، دانشگاه گلستان

دکتر بیان جوباتوف، دانشگاه الفارابی قزاقستان 

دکتر محمّد سلماسی زاده، دانشگاه تبریز

دکتر توماس سالفلد، دانشگاه بامبرگ آلمان

دکتر شهرام اکبرزاده، دانشگاه ملبورن استرالیا

دکتر رابرت هیزل، دانشگاه کالج لندن انگلستان

دکتر ویبک لمن نیلسن، دانشگاه آرهس دانمارک