آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -102 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -170 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -126 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
-146
روز مانده
مهلت داوری چکیده
-141
روز مانده
ارائه متن کامل
-126
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-116
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
-102
روز مانده