آخرین مهلت ثبت نام: 20 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1397
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -121 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -266 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -138 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: محمد علی احسانی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم اقتصادی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است