آخرین مهلت ثبت نام: 20 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1397
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -189 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -334 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -206 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-206
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-201
روز مانده
درخواست حضور
-196
روز مانده
تاریخ برگزاری
-189
روز مانده