آخرین مهلت ثبت نام: 20 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1397
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -282 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -427 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -299 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-299
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-294
روز مانده
درخواست حضور
-289
روز مانده
تاریخ برگزاری
-282
روز مانده