دانشگاه مازندران
نخستین همایش ملی و هفتمین ملی دانشجوئی اقتصاد ایران
 
 
 
   
 
 
     
 
 

نخستین همایش ملی و هفتمین ملی دانشجوئی اقتصاد ایران

     
محورهای همایش:
اقتصاد اسلامی
اقتصاد انرژی
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد پولی
اقتصاد کشاورزی و منابع
اقتصاد کلان
اقتصاد مالی 
توسعه اقتصادی کاربرد روش های کمی پیشرفته در اقتصادم
وضوعات بین رشته ای و مرزهای جدید
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش