پورتال همایش های دانشگاه مازندران

تماس با ما


آدرس: مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران – سازمان مركزي
تلفن: 01135303000
دورنگار:01135334253
کد پستی: 13534 – 47416
رایانامه: info@umz.ac.ir