دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

اولین مدرسه تابستانه ادبیات و آموزش زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری :  ۰۲ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کنندگان :  گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
حامیان :  کتاب رهام، کانون رسالت اجتماعی