دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

اعضای کمیته داوران همایش


 • دکتر محمد رحیم عیوضی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • دکتر سعید راسخی، دانشگاه مازندران
 • دکتر الهه کولایی، دانشگاه تهران
 • دکتر داوود آقایی، دانشگاه تهران
 • دکتر مسعود شفائی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر صدیقه لطفی، دانشگاه مازندران 
 • دکتر مسعود روحانی، دانشگاه مازندران
 • دکتر مصطفی رستمی، دانشگاه مازندران
 • دکتر مختار صالحی، دانشگاه مازندران
 • دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دانشگاه مازندران
 • دکتر بهرام نوازنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • دکتر ابومحمد عسگرخانی، دانشگاه تهران
 • دکتر سید امیر نیاکوئی، دانشگاه گیلان
 • دکتر سپنتا مجتهدزاده، دانشگاه مازندران، گروه حقوق  
 • دکتر رضا اختیاری، دانشگاه مازندران
 • دکتر ناصر بهمنی، دانشگاه دولتی تاجیکستان
 • دکتر  احمد غنی پور ملکشاه، دانشگاه مازندران
 • دکتر رحمت الله عباس تبار، دانشگاه مازندران
 • دکتر سید قاسم حسنی، دانشگاه مازندران 
 • دکتر حسین رفیع،دانشگاه مازندران 
 • دکتر مرتضی علویان،دانشگاه مازندران 
 • دکتر احمد رشیدی،دانشگاه مازندران   
 • دکتر حسن رحیمی روشن،دانشگاهبوعلی همدان 
 • دکتر حبیب اله حلیمی،دانشگاه مازندران
 • دکتر محسن خادمی، مدرس دانشگاه
 • سیدجواد قربی، پژوهشکده امام خمینی (ره)
 • دکتر رضا سیمبر، دانشگاه گیلان
 • دکتر علی اکبر جعفری، دانشگاه مازندران