دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

کمیته علمی


 • دکتر علی اکبر جعفری، (دبیر علمی همایش)، دانشگاه مازندران
 • دکتر محمد علی ربانی،  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • دکتر عبدالرحیم حسن نژاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • دکتر محمد حسین مظفری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • دکتر سعید راسخی، دانشگاه مازندران
 • دکتر رضا سیمبر، دانشگاه گیلان
 • دکتر الهه کولایی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمود شارع پور، دانشگاه مازندران
 • دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دانشگاه مازندران
 • دکتر داوود آقایی، دانشگاه تهران
 • دکتر بهرام نوازنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • دکتر علی کریمی، دانشگاه مازندران
 • دکتر صدیقه لطفی، دانشگاه مازندران 
 • دکتر داوود فیض، دانشگاه سمنان
 • دکتر صادق صالحی، دانشگاه مازندران
 • دکتر مسعود روحانی، دانشگاه مازندران
 • دکتر مصطفی رستمی، دانشگاه مازندران
 • دکتر غلامرضا خوشفر، دانشگاه گلستان
 • دکتر بیان جوباتوف، دانشگاه الفارابی قزاقستان 
 • دکتر محمّد سلماسی زاده، دانشگاه تبریز
 • دکتر توماس سالفلد، دانشگاه بامبرگ آلمان
 • دکتر شهرام اکبرزاده، دانشگاه ملبورن استرالیا
 • دکتر رابرت هیزل، دانشگاه کالج لندن انگلستان
 • دکتر ویبک لمن نیلسن، دانشگاه آرهس دانمارک