دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

شورای سیاستگذاری


 • دکتر سید خلاق میر نیا رییس دانشگاه مازندران و  رییس شورای سیاستگذاری  رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر محمدحسين فاطمي معاون پژوهش و فنّاوري دانشگاه و دبير شوراي سياستگذاري رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي
 • دکتر ابراهيم صالحي عمران معاون توسعه و پشتيباني و دببر کميته جرايي و عضو شوراي سياستگذاري رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي  
 • دکتر علي اکبر جعفري دبير کميته علمي و عضو شوراي سياستگذاري و کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر سعيد راسخي مدير  پژوهشي و عضو شوراي سياستگذاري و کميته علمي و اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر همت اله رورده مدير حراست و عضو شوراي سياستگذاري و کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر حيدر جانعلي زاده چوب بستي معاون فرهنگي و اجتماعي و عضو شوراي سياستگذاري رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر محمود عزيزي مدير دفتر همکاري هاي بين الملل و عضو شوراي سياستگذاري و کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر سعيد يگانگي مدير فناوري اطلاعات و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • آقای کريم رضائي فيروزجاه مدير امور مالي و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • آقای حسين يحيي زاده مدير روابط عمومي و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر جواد هادي تبار مدير امور اداري و پشتيباني و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي 
 • دکتر امامعلي شعباني مدير برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي و عضو کميته اجرايي رويداد بين‌المللي گفتگو‌هاي فرهنگي آسيايي