دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

محورهای همایش


 
  • میراث مشترک فرهنگی
  • ظرفیتی برای توسعه همکاری های فرهنگی آسیایی نقش نمادها و شخصیت های تاریخی و فرهنگی منطقه در تقویت همکاری های منطقه ای
  • زبان و ادب فارسی و نقش آن در پیوندهای فرهنگی تاریخی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
  • سیاست ها و رویکردهای حفاظت از میراث فرهنگی و نقش آن درگسترش مبادالت فرهنگی سهم هنر و معماری در پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی
  • تجارب وسیاست های حفاظت از میراث فرهنگی و راهکارهای همکاری جمعی برای مبارزه با قاچاق و تخریب میراث فرهنگی
  • نقش میراث فرهنگی تاریخی مشترک در توسعه گردشگری فرهنگی و گسترش مبادالت اجتماعی
  • نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
  • نقش دولت­های سواحلی دریای خزر در حفاظت از محیط زیست فرهنگی
  • تأثیر اشتراکات و قرابت­های دینی، ارزشی و تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت - ملت­های آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه
  • سایر شاخصه ­ها و موضوعات مربوط به همگرایی­ فرهنگی میان ایران و دولت - ملت­های آسیای مرکزی و قفقاز