دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران

تاریخ برگزاری :  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کنندگان : دانشگاه مازندران - دانشگاه علوم انسانس و اجتماعی
حامیان : دانشگاه مازندران
درباره کنفرانس

با توجه به روند جهانی شدن و گسترش عناصر مدرن و تغییر در مناسبات اجتماعی و کنش های افراد، بسیاری از جوامع و فرهنگ های بومی محلی تحت تاثیر قرار گرفته اند. این تاثیر گذاری منجر به تهدیدات و تناقضات فرهنگ های بومی-محلی گردیده است. فرهنگ و جامعه بومی مازندران به عنوان یکی از این گونه های فرهنگ محلی- بومی که تاریخ طولانی دارد و بسیاری از عناصر فرهنگ بومی آن طی تجربه های مردمان این منطقه در مسیر زمان شکل گرفته شده اند، با تغییر نسل ودگرگونی در رفتار های مردم اش تحت تاثیر تحولات عصر معاصر  مصرفی شدن و اقتصاد بازار، دچار چالش گردید و جریان به گونه ای پیش می رود که به ضرر این اجتماع بومی رقم می خورد . این کنفرانس با اشراف به این موضوع و اهمیت فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران و در کل مسایل بومی-محلی در نظر دارد ابعاد این پدیده ها و راه کار های تطبیق پذیری با تغییرات را با دیدگاه علمی و راهبردی بومی-محلی یاد آوری کرده و اجماعی نسبت به توجه و اهمیت، حفظ و نگهداشت فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندرا ن و عناصر درونی آن، شکل دهد.