دانشگاه مازندران
ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
 
   
 
     
 
 
صفحه نخست/محورها
محورها
محورهای همایش
• الگوریتمهای جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس • تفکیک منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون • روابط کمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو • روشهای آنالیز چند راهه • کاربرد کمومتریکس در صنعت, فناوری نانو, باستان شناسی و جرم شناسی • تشخیص الگو و طبقه بندی • طراحی آزمایش و بهینه سازی • بیوانفورماتیک • کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس, پروتئومیکس, متابولومیکس و ....
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
انجمن شیمی ایران
دانشگاه مازندران