دانشگاه مازندران
ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
 
   
 
     
 
 
صفحه نخست/همکاران
همکاران
رئیس
نام: فاطمه موسوی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شیمی
دانشگاه محل تحصیل: مازندران
محل کار: دانشکده شیمی
نام: محمد حسین فاطمی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی
دانشگاه محل تحصیل: مازندران
محل کار: دانشکده شیمی
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده‌است.
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده‌است.
مدیر محتوا
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده‌است.
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
انجمن شیمی ایران
دانشگاه مازندران