دانشگاه مازندران
ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
 
   
 
     
 
 
کمیته علمی
دبیر کمیته علمی: دکتر محمد حسین فاطمی
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
انجمن شیمی ایران
دانشگاه مازندران