دانشگاه مازندران
ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
 
   
 
     
 
 
کمیته اجرایی
دبیر اجرایی همایش: دکتر سعید یگانگی
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
انجمن شیمی ایران
دانشگاه مازندران