دانشگاه مازندران
ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
 
   
 
     
 
 

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران

     


 

 
محورهای همایش

 ·   کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و...

·کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوري نانو، باستان شناسي 

 ·الگوریتم های جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس

· روابطکمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو

· تفکیک  منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون

· طراحی آزمایش و بهینه سازی

·  تشخیص الگو و طبقه بندی 

· روش های  آنالیز چند راهه

· بیوانفورماتیک


 
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
انجمن شیمی ایران
دانشگاه مازندران